Hyresvillkor Starsidan

Hyresvillkor

Ladda ner hyresvillkor Ladda ner som pdf

(gäller för personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton)
Antagna av Biluthyrarna Sverige efter överläggningar med Konsumentverket / KO 1996 

1. Fordonetsanvändning

Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige av hyresmannen eller med hyresmannens samtycke och på hans ansvar av person tillhörande hans familj. Skall annan person köra fordonet fordras särskilt medgivande av uthyraren. Hyresmannen svarar för att den som kör fordonet har behörighet att framföra fordonet. Önskar hyres- mannen använda fordonet utanför Sverige kan detta ske endast efter uthyrarens skrift- liga godkännande,

Hyresmannen är medveten om att hans rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör om han utan uthyrarens skriftliga tillstånd försöker föra ut bilen ur Sverige. Detta innebär att Polis/Tull eller annan som handlar i uthyrarens intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet.

Hyresmannen är ansvarig för samtliga kostnader som uthyraren kan drabbas av om hyresmannen eller dennes ställföreträdare olovligen fört fordonet utanför Sverige eller de länder uthyraren skriftligen godkänt.
Hyresmannen får inte hyra ut fordonet till annan. Transport med fordonet av personer eller gods mot ersättning är inte tillåten. Fordonet får ej användas till att draga, skjuta eller eljest flytta annat fordon. Det är inte tillåtet att använda fordonet i motortävlingar.

2. Hyra och dröjsmål med betalning

Hyran för fordonet anges på första sidan av detta avtal. Hyresmannenansvarar för
att hyran erläggs. l de fall hyresmannen inte är identisk med föraren ansvarar föraren genom sin underskrift solidariskt med hyresmannen för att nämnda hyreskostnad erläggs. Uthyraren äger rätt att begära depositionsbelopp eller förskott på hyran.
l hyran ingår inte kostnader för drivmedel. Vid fakturering äger uthyraren rätt att
debitera en faktureringsavgift på SEK 50:- inkl moms.
Om hyresmannen inte betalar hyran på förfallodagen utgår dröjsmålsränta, efter en räntesats som motsvarar Riksbankens vid varje tidpunkt gällande diskonto plus 8 procent samt i förekommande fall påminnelseavgift SEK 50:- inkl moms.

3. Försenad eller utebliven leverans

Uthyraren skall tillhandahålla fordonet vid avtalad tidpunkt. Kan uthyraren inte upp- fylla detta är hyresmannen berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjs- målet eller om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom, häva avtalet. Hyresmannen är därutöver berättigad till ersättning för den styrkta skada som han åsamkats till följd av dröjsmålet.

Hyresmannen äger inte rätt att häva avtalet om uthyraren genast och utan märkbar olägenhet för hyresmannen erbjuder annat godtagbart fordon.
Uthyraren går fri från ersättningsansvar om han kan visa att dröjsmålet beror på omständigheter utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet.

4. Fordonetsskötsel

Hyresmannen ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Om fordonet utnyttjas för längre körsträcka än 500 mil, skall hyresmannen se till att föreskrivna serviceinspektioner utförs på auk- toriserad märkesverkstad och att anteckning görs i serviceboken. Uthyraren skall upplysa om vid vilken mätarställning sådan serviceinspektion skall ske. Kostnaden för serviceinspektionen ersätts av uthyraren.

Uthyraren har rätt att besiktiga fordonet under hyrestiden, om han har skälig anledning att anta att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger, utöver vad som följer av ett normalt brukande.

5. Åtgärder vid fel, skada eller stöld

Hyresmannen skall så snart som möjligt underrätta uthyraren om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtagas. Hyresmannenfår dock utan att underrätta uthyraren låta utföra reparation som är nödvändig för fordonets framförande om kostnaden inte överstiger SEK 1.250:- inkl moms.

Reparationskostnad skall ersättas av uthyraren om inte hyresmannen skall svara för kostnaden enligt punkt 8. Hyresmannenskall kunna styrka sina egna utlägg med kvitto eller på annat tillfredsställande sätt.
Vid försäkringsfall skall hyresmannen så snart som möjligt göra skadeanmälan till ut- hyraren. Det åligger hyresmannen att vid stöld av fordonet samt vid skada på fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan
skett och sända kopia av anmälan till uthyraren. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar hyresmannen gentemot uthyraren för därigenom uppkommen skada.

6. Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada

Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick. Uppkommer under hyrestiden p.g.a fordonets kondition fel eller driftstopp på detta är hyresmannen berättigad till nedsättning av hyran, eller om detta är av väsentlig betydelse för honom äger hyresmannen rätt att häva avtalet. Avtalet får dock inte hävas om uthyraren utan oskäligt dröjsmål efter det att han underrättats om felet låter reparera fordonet eller lämnar ersättningsfordon av samma eller liknande typ som det förhyrda och hyres- mannen inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet.

Hyresmannen har rätt till skälig ersättning för den skada som han drabbas av på grund av det felaktiga fordonet.
Hyresmannen skall alltid kunna styrka sina utgifter. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet.

Uppkommer driftstopp beroende på trafik- eller vagnskada, vilket omöjliggör fortsatt färd eller om fordonet stjäls hävs avtalet efter det att hyresmannen kontaktat uthyraren och vid stöld även gjort polisanmälan.

7. Hyresmannens ansvar vid överträdelser av trafik- och parkerings- bestämmelser

Hyresmannen svarar gentemot uthyraren för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba uthyraren i egenskap av fordonets ägare.
Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som hyresman varken känt till eller bort känna till. Om hyresmannen inte i rätt tid betalar eventuella böter eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka han svarar utan uthyraren i egenskap av fordonets ägare tvingas betala dem, har uthyraren rätt att, förutom bötes- eller avgiftsbeloppet, debitera hyres- mannen en expeditionskostnad av SEK 150:- inkl moms för varje överträdelse.

8. Hyresmannens ansvar och ersättningsskyldighet vid skada på eller förlust av fordonet

Hyresmannen ansvarar gentemot uthyraren för att fordonet inte skadas eller för- kommer under hyrestiden. Hyresmannen går fri från ansvar om skadan eller för- lusten beror på brister i det hyrda fordonet.

Hyresmannen skall betala ersättning till uthyraren för skador som han svarar för enligt följande:

 

Vagnskada SEK 7.500:- (SEK 2.500:-)
Trafiksjälvrisk SEK 4.500:- (SEK 2.500:-)
Stöld SEK 3.750:- (SEK 2.500:-)
Stöld med nyckel SEK 30.000:- (SEK 30.000:-)
Brandskada SEK 3.750:- (SEK 2.500:-)
Glasskada SEK 4.500:- (SEK 2.500:-)
Bärgning/räddning SEK 3.750:- (SEK 2.500:-)

 

Vid vagnskada har hyresmannen som alternativ till att ersätta uthyraren enligt ovan och efter överenskommelse med uthyraren rätt att på egen bekostnad låta reparera skadan fackmässigt. Härvid har hyresmannen att erlägga hyra tills bilen är reparerad och återlämnad till uthyraren.

Hyresmannen kan mot särskild avgift (skadekostnadsreducering), vars storlek anges på första sidan av detta avtal, minska sin ersättningsskyldighet för varje skademoment. Efter sådan reducering begränsas hyresmannens ersättnings- skyldighet till det belopp inkl. moms som anges ovan inom parentes inom respek- tive skademoment.

Om föraren är under 24 år och vållande till trafikskada utgår en ”ungdomssjälvrisk” om SEK 2.000:- inkl moms utöver vad som ovan sagts och oavsett om hyres- mannen tecknat skadekostnadsreducering. Vid nyttjande av fordonets rättsskydds- försäkring debiteras hyresmannen självrisk enligt försäkringsbolagets villkor oav- sett om skadekostnadsreducering tecknats. Skadekostnadsreduceringgäller inte för skador som inträffat utanför Sverige. Har uthyraren godkänt användning i annat land utsträcks skadekostnadsreducering till ifrågavarande land/länder. Skade- kostnadsreducering gäller inte om fordonet stjäls med nyckel.

För att skadekostnadsreduceringskall gälla måste hyresmannen uppfylla ordinarie skyldigheter vid skadefall, t ex omedelbart lämna skadeanmälan till ut- hyraren. Vid parkeringsskador, eller om annan bilförare smitit, krävs polisanmälan och om möjligt vittnesuppgifter.
Tecknad skadekostnadsreducering friskriver ej hyresmannen från ansvar för reparationskostnader för skador som uppstått genom vårdslöshet, t ex slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage och liknande. Om fordonet vid återlämnandet befinns vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning är uthyraren berättigad att ta ut en skälig kostnad för återställande av fordonet.

9. Begränsningavskada

Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar han det får han själv bära en motsvarande del av förl uste n.

10. Återlämnande

Vid hyrestidens utgång skall hyresmannen återlämna fordonet på den plats där det avhämtats eller på plats som särskilt har avtalats.
Hyresmannen har rätt att återlämna fordonet före utgången av den överenskomna hy r e s t i d e n.

Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bort- sett från normalt slitage. Uthyraren och hyresmannen skall om möjligt gemensamt besiktiga fordonet för bedömning av dess skick.
Återlämnandet skall ske under uthyrarens normala öppettid, om inte annat avtalats. Om hyresmannen inte återlämnar fordonet enligt avtalet är han alltid skyldig att er- sätta uthyraren de kostnader som varit nödvändiga för att återställa fordonet till så- dan plats där det kan tas i bruk av uthyraren. Hyresmannen är därtill skyldig att be- tala ytterligare hyra enligt avtalet vid försenad återlämning som inte kan hänföras till uthyrarens ansvar punkt 6.

Uthyraren äger inte göra gällande några befogenheter i anledning av dröjsmål med återlämnandet om underlåtenheten att återlämna fordonet eller att begära att hyres- tiden förlängs beror på dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet. Det är förbjudet vid straffansvar att bruka fordonet efter hyrestidens utgång.

11. Uthyrarens hävningsrätt mm

Uthyraren har rätt att häva avtalet om
a) hyresmannen inte fullgör sina betalningsåtagande gentemot uthyraren och
inte betalar inom skälig tid efter det att uthyraren påmint honom om detta
b) fordonet utsätts för onormal körning eller vansköts så att betydande risk
för värdeminskning föreligger
c) hyresmannen i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande är av väsentlig betydelse för uthyraren.

12. Biluthyrarna Sveriges informationslista

Hyresman och / eller förare som bryter mot ovan nämnda villkor eller på annat sätt förorsakar uthyraren skada rapporteras rutinmässigt till Biluthyrarna Sveriges informationslista. Informationslistan distribueras till samtliga anslutna biluthyrningsföretag med rekommendation om att inte hyra ut fordon till i listan angivna personer.

Lämna ett svar